Edytor Prawa Miejscowego  ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA       PLAN BUDYNKU 
WYSZUKAJ:   

Przejrzysta Polska
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Strona rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg PublicznychNr pokojuImię i nazwiskoNr
 wew. 
204Andrzej Bereza - Naczelnik159
202Stanisława Cichosz, Marzena Mikuła157
205Jacek Dzik, Monika Dadak161
207Małgorzata Pleszczyńska, Halina Pomian163
221Elżbieta Piętal155


  Oświadczenia majątkowe  
1 Andrzej Bereza
2 Marzena Mikuła
3 Mariola Tomaszewska


Sprawy rozpatrywane przez ten wydział

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych - "KD"- zajmuje się realizacją zadań wynikających z ustaw: Prawo o ruchu drogowym, Prawo przewozowe, o transporcie drogowym, o stosunku Państwa Polskiego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o transporcie kolejowym, Prawo lotnicze.
Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie ruchu drogowego należy:
 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu za granicę.
 3. Przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie terminu czasowej rejestracji.
 4. Wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używanie pojazdu.
 5. Dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian danych w dowodzie rejestracyjnym.
 6. Wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia /kasacji/ pojazdu, kradzieży pojazdu, wywozu pojazdu z kraju.
 7. Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska.
 8. Wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wymagań osobom wymienionym w ustawie.
 9. Przygotowywanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem.
 10. Przygotowanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia.
 11. Przyjmowanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego /pozwolenia czasowego/ od Policji, jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych lub innej upoważnionej jednostki.
 12. Zwracanie dowodu rejestracyjnego /pozwolenia czasowego/ po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.
 13. Przyjmowanie zatrzymanego prawa jazdy od Policji lub innej upoważnionej jednostki.
 14. Przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy przez prokuratora, sąd, właściwego przełożonego.
 15. Przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy.
 16. Przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz decyzji o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie.
 17. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdu lub zespołu pojazdów o wymiarach (z ładunkiem lub bez ładunku) większych od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi.
 18. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy powodujące utrudnienie w ruchu lub wymagające wykorzystania drogi w sposób szczególny).
 19. Uzgadnianie spraw związanych z poruszaniem się po drogach procesji, pielgrzymek lub konduktów pogrzebowych.
 20. Wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na drogach.
 21. Przyjmowanie zawiadomień od właścicieli pojazdów zarejestrowanych o:
  1. nabyciu lub zbyciu pojazdu,
  2. zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.
 22. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy.
 23. Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami.
 24. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie miejsca zamieszkania.
 25. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zagubieniu prawa jazdy i wydawanie wtórników prawa jazdy, przyjmowanie wtórników prawa jazdy w przypadku odnalezienia oryginału.
 26. Wprowadzanie obowiązku wyposażenia pojazdów zaprzęgowych w hamulec.
 27. Wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych.
 28. Wydawanie, cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów.
 29. Przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów.
 30. Wydawanie, cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych.
 31. Wydawanie, cofanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.
 32. Przeprowadzanie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.
 33. Dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów.
 34. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instruktorów.
 35. Wydawanie karty parkingowej potwierdzającej uprawnienie osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej do niestosowania się do niektórych znaków drogowych.
 36. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przez Starostę jednostki do usuwania z drogi pojazdów na polecenie policjanta lub osoby dowodzącej akcja ratowniczą.
 37. Prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem przez Starostę strzeżonego parkingu, na którym umieszczane będą pojazdy usunięte z drogi.
 38. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem przez Radę Powiatu wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi.
 39. Prowadzenie spraw związanych ze wskazaniem przez Zarząd Powiatu członków Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie dróg, kolei i transportu należy:
 1. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 2. Koordynacja i opiniowanie rozkładów jazdy przewoˇników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej.
 3. Ograniczanie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądˇ w wypadku klęski żywiołowej.
 4. Wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązków przewozu przez przewoˇnika.
 5. Nakładanie na przewoˇnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa, bądˇ w wypadku klęski żywiołowej.
 6. Określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu.
 7. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy.
 8. Prowadzenie spraw związanych z powołaniem przez Starostę komisji egzaminacyjnej do egzaminowania osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu transportu drogowego taksówką.
 9. Przeprowadzanie przez komisję, o której mowa w pkt 8 egzaminów w zakresie transportu drogowego taksówką ze szczególnym uwzględnieniem znajomości topografii i przepisów porządkowych.
 10. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem licencji na krajowy zarobkowy transport drogowy pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami.
 11. Przygotowywanie decyzji przenoszących uprawnienia wynikające z udzielonej licencji w razie:
  1. śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej,
  2. połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję,
  3. przejęcia przez innego przedsiębiorcę w całości lub w części działalności w zakresie transportu drogowego od przedsiębiorcy posiadającego licencję.
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy i niewykraczającym poza obszar powiatu.
 13. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia niezarobkowych (krajowych lub międzynarodowych) przewozów drogowych (osób lub rzeczy) jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej - przewozy na potrzeby własne.
 14. Przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców którym wydano licencję lub zezwolenie albo zaświadczenie.
 15. Opiniowanie wniosków o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy.
 16. Przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów.
 17. Przygotowywanie propozycji odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów z braku umowy stron.
 18. Nieodpłatne przejmowanie zbędnego mienia PKP.
 19. Opiniowanie projektu likwidacji linii kolejowych lub ich części.
 20. Opiniowanie wniosku o udzielenie wskazań lokalizacyjnych.
 21. Współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizowania akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego, zagrożenia bezpieczeństwa powietrznego albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołanymi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz branie udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie zagrożenia statku powietrznego.

WSTECZ

wersja do wydruku wersja do wydruku


© 2003-2015 by Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Wszelkie prawa zastrzeżone!
Liczba odsłon: 7326543